Kontakt | Recenzie | Veľkoobchod

Obchodné podmienky

Podmienky a pravidlá

 

          1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na právne vzťahy medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu www.najpanely.sk je spoločnosť:

 

NEJ Group s.r.o., U garáží 1611/1, 170 00 Praha

ID: 27599248

DIČ: CZ27599248

 

e-mail: info@najpanely.sk

 

1.2 Na právne vzťahy so spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.3 Kupujúcim je každý (fyzická osoba alebo právnická osoba), kto odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

1.4 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom alebo spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

1.6 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho alebo spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.7 Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

 

          2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Spotrebiteľ v objednávke ďalej uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a dodaciu adresu, ak je rozdielna od adresy bydliska, telefónne číslo, email. Kupujúci - právnická osoba v objednávke uvedie: obchodné meno, sídlo, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, email.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované zo strany predávajúceho za záväzné. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci alebo spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho alebo spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky.

2.3 K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prostredníctvom zaslaného potvrdenia elektronickou poštou – email o stave objednávky.

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená v ponukovom liste obchodu v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). V takomto prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza písomným akceptovaním zmenenej ceny kupujúcim alebo spotrebiteľom odoslaným elektronickou poštou.

2.5 Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša všetky náklady na vrátenie tovaru najneskô do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

2.6 V prípade, že Predávajúci nebude môcť dodať Kupujúcemu vybraný tovar po potvrdení objednávky, ponúkne Kupujúcemu iný termín dodania alebo iný tovar. V takom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v tomto prípade.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu na základe objednávky vzhľadom na nedostupnosť tovaru alebo nezaplatenie platby zo strany kupujúceho v požadovanej výške a termíne.

 

          3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1 Spôsoby platby:

 

- Bankový prevod na účet: 2400128213 / 2010 Fio banka a.s., IBAN: CZ49 2010 0000 0024 0012 8213

- v hotovosti pri osobnom odbere

- dobierkou

 

3.2 Objednávky neregistrovaných kupujúcich budú spracované až po prijatí platby bankovým prevodom, platba na dobierku nemusí byť povolená.

3.3 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

3.5 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

3.6 Ak dôjde k zjavnej chybe v cene na webovom rozhraní (tým sa rozumie najmä preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo k obdobnej chybe v procese uzatvárania kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný dodať tovar za takúto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že dôjde k automatickému potvrdeniu prijatia objednávky. V prípade, že Kupujúci už takúto zjavne chybnú cenu zaplatil, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak sa Kúpna cena zmení v čase medzi odoslaním objednávky a jej potvrdením Predávajúcim, platí Kúpna cena platná v čase odoslania objednávky, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

 

          4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


4.1 Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša všetky náklady na vrátenie tovaru najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho uvedenú v bode 1. 1 obchodných podmienok, na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v tomto bode.

4.2 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar je potrebné vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátenie tovaru predávajúcemu pri jeho dodaní je vylúčené. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.

4.3 V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci odovzdá tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

4.4 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zaplatenie škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

 

          5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU


5.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje vlastnou nákladnou dopravou alebo kuriérskou spoločnosťou WEDO do 24 až 48 hodín od odoslania tovaru.

5.2 Ak je Predávajúci povinný podľa kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní a potvrdiť prevzatie podpisom.

5.3 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

5.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek chýb túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a riadne vyplniť reklamačný protokol dopravcu.

5.5 Preprava tovaru je poistená. Po vyplnení reklamačného protokolu kupujúcim predávajúci vybaví reklamačné konanie s dopravcom a zaväzuje sa dodať bezchybný tovar v primeranej lehote.

5.6 Doručením tovaru kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

 

          6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, ZÁRUKA ZA AKOSŤ, MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 Občianskeho zákonníka).

6.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ustanovenia predchádzajúcej vety sa nevzťahujú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.3 Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdrží reklamovaný tovar od kupujúceho.

6.4 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

6.5 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

6.6 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

6.7 Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

6.8 Predávaný tovar je nový a predávajúci ručí za jeho kvalitu podľa údajov uvedených na obale alebo v informáciách pribalených k tovaru. Predávajúci poskytuje na granitové drezy záruku za akosť 2 roky.

6.9 Predávajúci nezodpovedá za montáž, demontáž a rozobratie výrobkov zakúpených u neho.

 

          7. OCHRANA ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

 

7.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená podľa  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spoločne len "osobné údaje").

7.3 Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

7.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebude predávajúci bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávať osobné údaje tretím osobám.

7.6 Osobné údaje budú spracúvané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

7.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8 Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže;

                                    -  požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

                                    - požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa nápravu.

7.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

7.10 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikaním Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

7.11 V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a záväzky Predávajúceho z Kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

          8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


8.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

8.2 Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

8.3 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

8.4 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

8.5 Kupujúci alebo spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu alebo spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

8.7 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

 

VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia, teda 01.01.2024.

 

 

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

(Tento formulár vyplňte a vráťte Predávajúcemu len v prípade, ak chcete odstúpiť od Kúpnej zmluvy.)

Adresát (predávajúci):

 

Najpanely.cz

NEJ Group s.r.o.

Teslova 1125

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania tovaru:

Meno a priezvisko kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
Dátum:

Podpis kupujúceho: .......................................
(len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme)